Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Budrach
Zamówienia publiczne
Wersja z dnia

Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry

  • Status Archiwum
  • Rodzaj zamówienia Dostawy
  • Tryb zamówienia Nieograniczony
  • Termin składania ofert
  • Termin otwarcia ofert

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie nr 34703 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 32052 - 2017
Data: 24/02/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Budry, Krajowy numer identyfikacyjny 53285000000, ul. Al. Wojska Polskiego  27, 11606   Budry, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 278 003, e-mail ug@budry.pl, faks 874 278 017.
Adres strony internetowej (url): http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz mebli do dwóch szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie gminy Budry. Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej. Komputer przenośny dla ucznia/nauczyciela (78 szt.), Akcesoria komputerowe (78 kpl.), Oprogramowanie antywirusowe na 3 lata (89 szt.), Oprogramowanie - pakiet biurowy na 15 stanowisk wersja edukacyjna (6 pakietów), Program komputerowy do zarządzania pracownią informatyczną i kontrolą pracy uczniów-pakiet dla uczniów i nauczyciela (78 szt.), Oprogramowanie do kontroli treści niepożądanych-licencja 3 letnia (60 szt.), Ruter (3 szt.), Punkty dostępowe (10 szt.), Zasilacz UPS (4 szt.), Tablica interaktywna (13 szt.), Projektor krótkoogniskowy z uchwytem (13 szt.), Mobilna szafka na 20 laptopów (z funkcją ładowania) (3 szt.), Urządzenie wielofunkcyjne (5 szt.), Wizualizer (1 szt.), Biurko (2 szt.), Krzesła biurowe dla uczniów (2 szt.), Pomoce dydaktyczne na zaj. logopedyczne (2 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Sobiechy (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Budry (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania -Gimnazjum w Więckach (1 kpl.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ.
W ogłoszeniu powinno być: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz mebli do dwóch szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie gminy Budry. Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej. Komputer przenośny dla ucznia/nauczyciela (78 szt.), Akcesoria komputerowe (78 kpl.), Oprogramowanie antywirusowe na 3 lata (89 szt.), Oprogramowanie - pakiet biurowy na jedno stanowisko wersja edukacyjna (90 pakietów), Program komputerowy do zarządzania pracownią informatyczną i kontrolą pracy uczniów-pakiet dla uczniów i nauczyciela (78 szt.), Oprogramowanie do kontroli treści niepożądanych-licencja 3 letnia (60 szt.), Ruter (3 szt.), Punkty dostępowe (10 szt.), Zasilacz UPS (4 szt.), Tablica interaktywna (13 szt.), Projektor krótkoogniskowy z uchwytem (13 szt.), Mobilna szafka na 20 laptopów (z funkcją ładowania) (3 szt.), Urządzenie wielofunkcyjne (5 szt.), Wizualizer (1 szt.), Biurko (2 szt.), Krzesła biurowe dla uczniów (2 szt.), Pomoce dydaktyczne na zaj. logopedyczne (2 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Sobiechy (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Budry (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania -Gimnazjum w Więckach (1 kpl.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ.
--------------------------------------------------------------------------------------
 
Ogłoszenie nr 32052 - 2017 z dnia 2017-02-24 r.
Budry: Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu
Zamówienie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budry, krajowy numer identyfikacyjny 53285000000, ul. Al. Wojska Polskiego  27, 11606   Budry, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 278 003, e-mail ug@budry.pl, faks 874 278 017.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.budry.warmia.mazury.pl/
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://bip.budry.warmia.mazury.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://bip.budry.warmia.mazury.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres wskazany w siwz, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 4 (I piętro - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia do szkół podstawowych i gimnazjum w ramach projektu „Szkolna Rewolucja w Gminie Budry
Numer referencyjny: BO.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, pomocy dydaktycznych oraz mebli do dwóch szkół podstawowych i gimnazjum znajdujących się na terenie gminy Budry. Zamówienie obejmuje transport sprzętu na miejsce przeznaczenia oraz konfigurację i uruchomienie zakupionego wyposażenia wraz z montażem niezbędnych odcinków sieci internetowej. Komputer przenośny dla ucznia/nauczyciela (78 szt.), Akcesoria komputerowe (78 kpl.), Oprogramowanie antywirusowe na 3 lata (89 szt.), Oprogramowanie - pakiet biurowy na 15 stanowisk wersja edukacyjna (6 pakietów), Program komputerowy do zarządzania pracownią informatyczną i kontrolą pracy uczniów-pakiet dla uczniów i nauczyciela (78 szt.), Oprogramowanie do kontroli treści niepożądanych-licencja 3 letnia (60 szt.), Ruter (3 szt.), Punkty dostępowe (10 szt.), Zasilacz UPS (4 szt.), Tablica interaktywna (13 szt.), Projektor krótkoogniskowy z uchwytem (13 szt.), Mobilna szafka na 20 laptopów (z funkcją ładowania) (3 szt.), Urządzenie wielofunkcyjne (5 szt.), Wizualizer (1 szt.), Biurko (2 szt.), Krzesła biurowe dla uczniów (2 szt.), Pomoce dydaktyczne na zaj. logopedyczne (2 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Sobiechy (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania - SP Budry (1 kpl.), Montaż sieci internetowej, konfiguracja sprzętu ICT i oprogramowania -Gimnazjum w Więckach (1 kpl.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierający rodzaj, ilość sprzętu, parametry techniczne i miejsce dostawy jest zawarty w załącznikach nr 6 i 7 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 30213100-6
Dodatkowe kody CPV:32342100-3, 48761000-0, 48000000-8, 32420000-3, 30230000-0, 42962000-7, 32322000-6, 39121100-7, 39113100-8, 39162100-6, 32412110-8
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 21

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje wymagań w zakresie spełnienia tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie sprzętu komputerowego lub multimedialnego, o wartości nie mniejszej niż 100 tys. zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp nie
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
 
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
wykaz wykonanych dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
8.1 Zamawiający żąda wniesienia wadium na kwotę 5.000,00 zł 8.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 8.2.1 pieniądzu, 8.2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 8.2.3 gwarancjach bankowych, 8.2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych, 8.2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. Nr 1804, oraz z 2015 r. poz 978 i 1240). 8.3 Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert. Wniesione wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 8.4 Wadium w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Węgorzewie/O Budry Nr konta 83934800000260013020000010 z dopiskiem Wadium na: Dostawa sprzętu TIK oraz pozostałego wyposażenia 8.5 Dokument potwierdzający wpłatę musi być dołączony do oferty. 8.6 Pozostałe formy wadium (oryginały) muszą być dołączone do oferty. 8.7 Oferta, która nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą i terminem obowiązywania wadium lub gdy wadium nie zostanie wniesione w terminie, zostanie odrzucona z przyczyn formalnych. 8.8 Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2162z późn. zm). 8.9 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 8.9.1 odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 8.9.2 nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 8.9.3 zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8.10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8.11 Wykonawca, który nie wniesie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą lub nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
okres udzielenia gwarancji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Istotne postanowienia umowy stanowią Załącznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
15.1. Wykonawca przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie (wynagrodzenia ryczałtowego), w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, przelewem na wskazany przez zamawiającego rachunek bankowy, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 15.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach przewidzianych w art. 148 ust.2 ustawy Pzp. 15.3. Przed podpisaniem umowy wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji zamawiającemu treść dokumentu gwarancji (bankowej lub ubezpieczeniowej) lub poręczenia. Dokument gwarancji musi reprezentować nieodwołalną i bezwarunkową gwarancję płatną na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego. 15.4. Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie i na warunkach określonych w umowie.

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
§ 9 Zmiany umowy 1. Zmiany w zakresie numerów telefonów, adresów, adresów e-mail wskazanych w niniejszej Umowie, następują w drodze pisemnego zawiadomienia drugiej Strony, w terminie niezwłocznym od dnia zaistnienia zmiany i nie stanowią zmiany Umowy. Za równoznaczną z formą pisemną przyjmuje się elektroniczną formę pisma. W razie zaniechania obowiązku poinformowania o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na adres dotychczasowy uznaje się za doręczoną prawidłowo. 2. W trakcie obowiązywania Umowy Strony dopuszczają następujące zmiany: 1) zmiany cen, w przypadku zmian przepisów dotyczących stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena (wynagrodzenie) brutto, a zaoferowana cena (wynagrodzenie) netto pozostanie bez zmian. Zmiana cen nastąpi od dnia obowiązywania odpowiednich przepisów prawa. Zmiana może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za świadczenie Wykonawcy po wejściu w życie ustawy zmieniającej stawkę podatku VAT, 2) w przypadku wycofania z sieci dystrybucji modelu przedmiotu Umowy wskazanego w ofercie, który Wykonawca zaoferował i niemożliwości dostarczenia go Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić model będący technicznym następcą Przedmiotu Umowy pierwotnie zaoferowanego. W sytuacji, gdy model będący następcą ma gorsze parametry, nie posiada wszystkich cech użytkowych modelu pierwotnego lub gdy nie ma następcy wycofanego modelu przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć model inny o identycznych lub lepszych parametrach, zgodnie z postanowieniami Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. Przed wykonaniem dostawy Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że proponowany model i typ posiada wymagane parametry minimalne, w tym spełnia wszystkie wymagane normy oraz wymagania przepisów prawa, w tym dyrektyw Unii Europejskiej, a także złożyć Zamawiającemu oświadczenie potwierdzające niemożliwość dostarczenia oferowanego modelu oraz wskazujące proponowany model i typ zamiast oferowanego pierwotnie modelu wraz z zapewnieniem o spełnieniu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego, 3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wymagają, pod rygorem nieważności, sporządzenia pisemnego aneksu do Umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 08/03/2017, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

Załączniki

SIWZ

Wynik zamówienia