Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy w Budrach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bipbudry.warmia.mazury.pl/

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy w Budrach

Al. Wojska Polskiego 27

11-606 Budry

Data publikacji strony internetowej: 2016-02-25

Data ostatniej istotnej aktualizacji: brak

Strona podmiotowa BIP jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z wyłączeniem poniższych informacji:

 • Skany oświadczeń majątkowych,
 • Skany petycji wnoszonych do Urzędu Gminy w Budrach,
 • informacje, w postaci załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Na stronie internetowej można korzystać z następujących skrótów klawiaturowych:

 • TAB - przejście do następnej pozycji,
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniej pozycji,
 • ENTER - przejście do podrzędnej pozycji lub wybór pozycji,
 • STRZAŁKA GÓRA/DÓŁ - nawigowanie po pozycjach w zakresie jednego poziomu,
 • SPACJA - wybór pozycji,
 • ESCAPE - powrót do nadrzędnej pozycji.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strona podmiotowa BIP Urzędu Gminy w Budrach posiada następujące ułatwienia:

 • odpowiedni kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • moduł wyszukiwania
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
 • wyróżniony kontrast odnośników

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono: 2020-07-10 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Grzegorz Pietrusiewicz, g.pietrusiewicz@budry.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (87) 427 80 03. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony podmiotowej Rzecznika Praw Obywatelskich).

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejścia do budynków, korytarzy i schodów: 

Urząd Gminy w Budrach zlokalizowany jest w dwóch budynkach:

 1. Budynek Urzędu Gminy przy ul. Alei Wojska Polskiego 27 w Budrach.
 1. jedno wejście od ul. Alei Wojska Polskiego 27,
 2. do budynku oraz na poziom podwyższonego parteru prowadzą schody,
 3. pomieszczenia biurowe usytuowane są na parterze i piętrze. Na piętro prowadzą schody,
 4. toaleta zlokalizowana jest na parterze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych,
 5. szerokość korytarzy umożliwia poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich,
 6. parking ogólnodostępny, zlokalizowany w odległości ok. 30 m od budynku urzędu (na przeciwko, po drugiej stronie ulicy). Dwa miejsca parkingowe wyznaczone wyłącznie dla osób niepełnosprawnych.
 1. Budynek Urzędu przy ul. Alei Wojska Polskiego 18 w Budrach:
 1. jedno wejście od ul. Alei Wojska Polskiego 18.
 2. do budynku prowadzą schody oraz podjazd dla osób poruszających się na wózkach,
 3. pomieszczenia biurowe usytuowane są na piętrze. Na piętro prowadzą schody,
 4. toaleta zlokalizowana jest na piętrze. Toaleta nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 5. parking ogólnodostępny (przy budynku). Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
 • Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego:

Urząd Gminy w Budrach zapewnia możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza języka migowego co najmniej na trzy dni robocze wcześniej (link do informacji szczegółowych).

Aplikacja mobilna

 • Urząd Gminy w Budrach nie udostępnia aplikacji mobilnych.