Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

zwolnień w podatku od nieruchomości.

Numer aktu: XX/136/2012

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2012-12-11

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

 

UCHWAŁA Nr XX/136/2012
Rady Gminy Budry
z dnia 22 listopada 2012 roku
 
 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, zm. Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,, zm. Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 162, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, zm. Dz. . z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz. 1337, zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. z 2012, poz. 567) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) –
Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:
§ 1.
Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1)  budynki, grunty i budowle zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2)   budynki, budowle i grunty zajęte na cmentarze,
 
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.
 
§ 3.
 Traci moc uchwała Nr XXII/146/04 Rady Gminy Budry z dnia 14.12.2004 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.
 
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.