Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Budry w okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych oraz nieodpłatne przewozy w ramach miesięcznego limitu kilometrów

Status: Archiwum

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: Nieograniczony

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

Ogłoszenie nr 562387-N-2017 z dnia 2017-08-02 r.

Gmina Budry: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Budry w okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych oraz nieodpłatne przewozy w ramach miesięcznego limitu kilometrów
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budry, krajowy numer identyfikacyjny 53285000000, ul. Al. Wojska Polskiego  27 , 11606   Budry, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 874 278 003, , e-mail ug@budry.pl, , faks 874 278 017.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.budry.warmia.mazury.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://bip.budry.warmia.mazury.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.budry.warmia.mazury.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej na adres wskazany w siwz, za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529 oraz 2015 r. poz. 1830), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Gminy w Budrach, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 4 (I piętro - sekretariat)

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Budry w okresie 01.09.2017 r. – 31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych oraz nieodpłatne przewozy w ramach miesięcznego limitu kilometrów
Numer referencyjny: Oś.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Budry w roku szkolnym 2017/2018 w okresie 01.09.2017-31.12.2017 r. na podstawie biletów miesięcznych oraz nieodpłatne przewozy w ramach miesięcznego limitu kilometrów, w skład których wchodzą: a) świadczenie usługi polegającej na dowożeniu uczniów wraz z opieką do szkół i odwożeniu z opieką do punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania. Przewozy odbywać się będą według harmonogramu dowozu uczniów stanowiącego- Załącznik Nr 4a, 4b, 4 c do SIWZ na podstawie biletów miesięcznych. b) Nieodpłatne przewozy osób na wycieczki, zawody sportowe, wyjazdy edukacyjno –kulturalne, konkursy itp. zgodnie z potrzebami zamawiającego, minimum 80 km miesięcznie, a w przypadku niewykorzystania limitu kilometrów, niewykorzystana ilość km przechodzi na następne miesiące. 2) Pod pojęciem dowożenie rozumie się: dowożenie uczniów wraz z opieką z punktu zbiorczego w miejscu zamieszkania i odwiezienie uczniów wraz z opieką do punktu zbiorczego w ich miejscu zamieszkania. 3) Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach, w razie potrzeby zapewnienie bezpieczeństwa podczas przechodzenia przez jezdnię. Jeżeli przystanek znajduje się przy posesji szkoły, opiekun dowozu zobowiązany jest do przeprowadzenia uczniów z miejsca oczekiwania na autobus w budynku szkoły do pojazdu i odwrotnie. 4) Opiekun dowozu otrzymuje na początku roku szkolnego od dyrektora szkoły listę uczniów korzystających z dowozu wraz z wskazanymi miejscami wsiadania i wysiadania. Obowiązkiem opiekuna jest dopilnowanie, by uczniowie wysiadali i wsiadali jedynie w wskazanych miejscach. O nieprawidłowościach opiekun dowozu niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. Zmian informacji o wysiadaniu wsiadaniu uczniów mogą dokonać dyrektor szkoły lub rodzice /opiekunowie. Jeżeli na dziecko które nie ukończyło 7 lat na przystanku nie będzie oczekiwać osoba odpowiedzialna za jego powrót do domu (rodzic , opiekun, starsze rodzeństwo), obowiązkiem wykonawcy jest odwiezienie dziecka do szkoły i oddanie pod opiekę powiadomionych wcześniej pracowników szkoły. 5) Wykonawca oprócz biletów miesięcznych musi zapewnić opiekę dla przewożonych uczniów na wszystkich trasach przewozu. 6) Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, zdrowa, posiadająca dobry wzrok, posiadająca przeszkolenie lub kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i jest w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu (zastrzeżenie: kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w autobusie musi znajdować się kierowca i opiekun). 7) W okresach zimowych pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a na stopniach wejściowych do autobusów nie może zalegać lód i nie mogą one być śliskie. Szczególną uwagę i asekurację należy zwrócić podczas wchodzenia, schodzenia i przeprowadzania dzieci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa. 8) Dowożone dzieci mają być dowiezione do danej placówki nie wcześniej niż o godz. 710 oraz nie później niż na godzinę 7.55 w szkołach podstawowych, oraz na 8.10 w gimnazjum. Odwiezione zgodnie z harmonogramem o godz. 12.35, 13.35, 14.30, 15.00. 9) Wykaz tras, miejscowości i szkół, z których realizowany będzie dowóz, ilość uczniów, długości tras w km i zawierają załączone harmonogramy dowozu (załącznik nr 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4 f) wg których realizowane będzie zamówienie. Dane zawarte w załącznikach mogę ulec niewielkim zmianom w związku z zmianą ilości uczniów w poszczególnych szkołach. 10) Przewozy muszą się odbywać na co najmniej 4 autobusami jednocześnie (z wyjątkiem kursu o godz. 12.30 i 13.35). Posiadać należy również, co najmniej jeden autobus zastępczy. 11) Kurs I o godz. 12.35 z SP w Budrach musi być realizowany co najmniej 2 autobusami. 12) Kurs I o godz. 13.35 z SP w Sobiechach musi być realizowany co najmniej 2 autobusami. 13) Kurs II o godz. 14.30 i 15.00 może być realizowany łącznie tj. odwóz uczniów z gimnazjum łącznie z odwozem uczniów z szkół podstawowych. 14) Zajęcia organizowane przez szkołę w zamian za zajęcia szkolne w godzinach tygodniowego planu lekcji takie jak sprzątanie świata, święto szkoły, dni otwarte lub zajęcia w szkole w okresie ferii szkolnych, ferii zimowych nie są przewozami dodatkowymi, poza wakacjami letnimi, których nie obejmuje niniejsza umowa. 15) Zamawiający ma prawo żądać umieszczenia zmian w planie przewozów w przypadku skrócenia zajęć szkolnych, odbywających się egzaminów w szkole. 16) Wszystkie kilometry przewozowe do rozliczenia są liczone od miejsca wsiadania pierwszego ucznia do miejsca wysiadania ostatniego ucznia. 17) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany tras przewozu dzieci i ilości zakupionych biletów, których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy , powyższe zmiany zostaną skonsultowane przez Zastępcę Wójta z Dyrektorami placówek szkolnych po rozpoczęciu roku szkolnego. 18) Podana przez zamawiającego w SWIZ ilość biletów jest orientacyjna i może ulegać zmianie w czasie roku szkolnego. Ilość kupowanych biletów będzie regulowana comiesięcznym imiennym zapotrzebowaniem. 19) Zamawiający zastrzega sobie prawo do kupienia biletu miesięcznego w jedną stronę, tzn. na powrót, na dojazd. 20) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi przewozowej pojazdami spełniającymi wymagania szczegółowe jak dla pojazdów do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej oraz posiadać wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje kierowcy i właściwy stan techniczny pojazdów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1907 ze zm.). 21) Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości poszczególnych usług , lub zwiększenia ilości w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych. 22) Przewozy będą realizowane po drogach o różnej nawierzchni tj. utwardzonej i nieutwardzonej, asfaltowych i gruntowych. 23) Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy. 24) Podana ilość uczniów ma charakter orientacyjny i może ulegać zmianie w czasie realizacji umowy. 25) Limitowane kilometry przewozów nieodpłatnych liczone są dla każdego miesiąca oddzielnie i w przypadku niewykorzystania przechodzą na następne miesiące. Zamawiający przekaże do wykonania przewozy nieodpłatne z przynajmniej z 3 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązuje się wykonać takie przewozy zgodnie z potrzebami Zamawiającego. Realizacja tych przewozów może się odbywać poza dniami nauki szkolnej w okresie realizacji umowy.

II.5) Główny kod CPV: 60112000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 pzp.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2017-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ważną Licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z ustawą o transporcie drogowym oraz złożą oświadczenie o spełnieniu warunków.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że znajduje się sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada opłaconą polisę a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100.000 PLN.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że posiada zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum 1 zamówienie w zakresie przewozu osób na kwotę brutto minimum 80.000 zł poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje), - dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów osób aktualnie zarejestrowanymi i ubezpieczonymi – co najmniej 5 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

 

 

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca składa oświadczenie o spełnieniu warunku, że posiada zdolność techniczną i zawodową zapewniającą wykonanie Zamówienia. Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że: - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, zrealizował lub realizuje minimum 1 zamówienie w zakresie przewozu osób na kwotę brutto minimum 80.000 zł poparte dokumentem potwierdzającym, że zlecone usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (np. referencje), - dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji zamówienia pojazdami przystosowanymi do wykonywania przewozów osób aktualnie zarejestrowanymi i ubezpieczonymi – co najmniej 5 szt.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, wykonawca przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Ilość kilometrów w ramach przewozów nieodpłatnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wszelkie zmiany wprowadzane do umowy wymagają obustronnej zgody oraz formy pisemnej pod rygorem nieważności. Oprócz zmian określonych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych Strony przewidują możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w szczególności w następujących przypadkach: - w zakresie liczby dowożonych i odwożonych uczniów, - w zakresie dni i godzin przewozu uczniów stosownie do zmiany planu zajęć i organizacji roku szkolnego, - w razie zmiany przepisów powodujących konieczność zastosowania innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia, - dokładniejszego doprecyzowania zapisów umowy, - wprowadzenia zmian korzystnych dla Zamawiającego w szczególności obniżenia kosztów zadania lub podwyższenia standardu wykonywanego zadania. Powyższe zmiany zostaną skonsultowane z zamawiającym. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany wysokości stawki podatku VAT.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-08-11, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki: