Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA

od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Urząd Gminy w Budrach

Al. Wojska Polskiego 18

(budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach)

pok. nr 5

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

poniedziałek: 9ºº – 13 ºº

Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Węgorzewskiego zostały uruchomione w następujących lokalizacjach:

 

1.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgorzewie, ul. Bema 16A, pok. Nr 7punkt usytuowany w lokalu z dogodnym dostępem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

 

Dzień tygodnia

Godziny przyjęć

Podmioty udzielające porad

Poniedziałek

900-1300

adwokat / radca prawny

Wtorek

1200-1600

radca prawny/ adwokat

Środa

900-1300

radca prawny/ adwokat

1300-1700

organizacja pozarządowa

 

Czwartek

800-1200

organizacja pozarządowa

1200-1600

adwokat / radca prawny

 

Piątek

900-1300

radca prawny/ adwokat

1300-1700

organizacja pozarządowa

Organizacja pozarządowa: Fundacja „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez radcę prawnego.

 

2.Urząd Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 18, pok. Nr 5,

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  świadczone jest przez radcę prawnego)

Poniedziałek: 900-1300

 

3.Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, pok. Nr 18,

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową: Fundację „INICJATYWA KOBIET AKTYWNYCH” z siedzibą w Olsztynie. Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez radcę prawnego)

Wtorek: 800-1200

 

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 87 427–06-40 (sekretariat PCPR w Węgorzewie)

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną” o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone jest przez organizację pozarządową. Obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Osoby uprawnione do nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego mogą przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim. Opinię należy złożyć poprzez wypełnienie druku Karty Pomocy – część B, dostępnym u adwokata/radcy prawnego i wrzucenie jej do zamkniętej urny oznakowanej napisem: Opinie o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Załączniki: