Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodplatna Pomoc Prawna

Urząd Gminy w Budrach

poniedziałek: 9ºº – 13 ºº

środa: 9ºº – 13 ºº

czwartek: 11ºº – 15 ºº

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej  „osobą uprawnioną”:

1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub

3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub

5. która nie ukończyła 26 lat, lub

6. która ukończyła 65 lat, lub

7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.