Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Julianna Karpińska | wersja archiwalna

Nieodpłatna pomoc prawna

NIEODPŁATNA  POMOC  PRAWNA

 

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

 

Urząd Gminy w Budrach

Al. Wojska Polskiego 18

(budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach)

pok. nr 5

(punkt, obsługiwany przez organizację pozarządową Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” z siedzibą w Olsztynie)

 

poniedziałek: 9ºº – 13 ºº

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej

„osobą uprawnioną”:

 

  1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
  2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny lub
  3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
  4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o którym mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub
  5. która nie ukończyła 26 lat, lub
  6. która ukończyła 65 lat, lub
  7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.

 

Link do strony BIP Starostwa Powiatowego w Węgorzewie z informacją o nieodpłatnej pomocy prawnej:

http://www.bip.powiatwegorzewski.pl/10004/Nieodplatna_pomoc_prawna/