Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Stanowiska

 Zastępca Wójta

 Anna Kowalewska

Tel.: 87 4278003  w. 34
Pok. nr 4
 Skarbnik

 Grażyna Jawińska

Tel.: 87 4278003 w. 30
Pok. nr 2
Stanowisko d/s obsługi sekretariatu, kadr  oraz rady gminy
 1. obsługa Rady Gminy
 2. obsługa Komisji Rady Gminy
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy
 4. kadry
 5. obsługa sekretariatu
Julianna Karpińska
Tel.: 87 4278003
Pok. nr 4
      Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków
 3. kontrola podatkowa
 4. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych
 5. zwrot podatku akyzowego za paliwo rolnicze
 6. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych
Bogdan Bazylewycz
Tel.: 87 4278003 w. 39
Pok. nr 3
Stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat oraz kasy
 1. prowadzenie księgowości podatkowej (podatek rolny, leśny, nieruchomość, śr. transportowe)
 2. wymiar podatku od śr.  transportowych
 3. egezkucja należności
 4. opłaty lokalowe, targowe
 5. rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości)
 6. kasa-wypłaty i wpłaty
Irena Oryńczk
Tel.: 87 4278003 w. 35
Pok. nr 1
        Stanowisko d/s płac i rozliczeń
 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 4. prowadzenie KZP
 5. prowadzenie pożyczek mieszkaniowych
 6. prowadzenie kart magazynowych
Elżbieta Rapita
Tel.: 87 4278003 w. 37
Pok. nr 3a
       Stanowisko d/s płac i rozliczeń w oświacie
 1. sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych nauczycieli i pracowników oświaty
 4. sprawozdawczość oświatowa
 5. prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół
Zenona Pyniaha
Tel.: 87 4278003 w. 49

      Główna księgowa

 1. prowadzenie księgowości szkół,
 2. prowadzenie ksiegowosci Urzędu Gminy

Eugenia Kowal

Tel 87 4278003 w. 33

Pok. nr 3a

Stanowisko pracy d/s gospodarki gruntami i mieniem gminy
 1. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa
 2. sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek
 3. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
 4. wydzierżawianie gruntów komunalnych
 5. sporządzenie zeznań świadków
 6. sporządzanie umów na dzierżawę gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowych
 7. rozliczanie opłat za media w   budynkach komunalnych
 8. zaopatrzenie i dystrybucja opału
 9. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie w zakresie obrotu gruntami Skarbu Państwa
 10. nadzór nad cmentarzami wojskowymi i  komunalnym  Budrach
 11. oświetlenie uliczne
 12.  archiwum
Tadeusz Nogowski
Tel.: 87 4278003 w. 40
Pok. nr 3
    Stanowisko d/s inwestycji,  ochrony środowiska,      zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych
 1. planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy
 2. wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów
 3. budownictwo i ochrona środowiska 
 4. inwestycje-uzgadnianie dokumentacji
 5. wydawanie decyzji środowiskowych
 6. obsługa informatyczna
 7. zamówienia publiczne
Tadeusz Łyczewski
Tel.: 87 4278003 w. 38
Pok. nr 5

  Stanowisko d/s inwestycji drogownictwa, rolnictwa
   i gospodarki komunalnej

 1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna
 2. gospodarka i zarządzanie drogami gminnymi
 3. organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami
 4.  zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie
 5.  wydawanie dcyzji na wycinkę drzew
 6. utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy
 7. organizacja robót publicznych
 8. zamówienia publiczne
Bogdan Maczuga
Tel.: 87 4278003 w. 38
Pok. nr 5
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. ewidencja ludności
 3. dowody osobiste
 4. rejestr wyborców
Anna Królik-Kopczyk
Tel.: 87 4278003 w. 41
 
                                        
Stanowisko d/s zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, OSP i dział. gospodarczej
 1. ochrona przeciwpożarowa
 2. nadzór nad działalnością OSP
 3. sprawy wojskowe
 4. ewidencja działalności gospodarczej
 5. wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 6. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
Jan Kondrat
Tel.: 87 4278003 w. 39
Pok. nr 3