Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Stanowiska

Zastępca Wójta

Anna Kowalewska

Tel.: 87 4278003 w. 34

Pok. nr 4

Skarbnik

Elżbieta Iwona Rapita

Tel.: 87 4278003 w. 30

Pok. nr 2

Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

 1. Urząd Stanu Cywilnego;
 2. ewidencja ludności;
 3. dowody osobiste;
 4. rejestr wyborców;

Anna Królik-Kopczyk

Tel.: 87 4278003 w. 41

Stanowisko d/s obsługi sekretariatu oraz rady gminy

 1. obsługa Rady Gminy;
 2. obsługa Komisji Rady Gminy;
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy;
 4. obsługa sekretariatu;

Tel.: 87 4278003

Pok. nr 4

Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat

 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym, środków transportu;
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków;
 3. kontrola podatkowa;
 4. egzekucja należności;
 5. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych;
 6. zwrot podatku akcyzowego za paliwo rolnicze;
 7. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych;

Bogdan Bazylewycz

Tel.: 87 4278003 w. 39

Pok. nr 3

Stanowisko d/s gospodarki gruntami i mieniem gminy

 1. sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek;
 2. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych;
 3. wydzierżawianie gruntów komunalnych;
 4. sporządzenie zeznań świadków;
 5. rejestracja umów dzierżawy gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowych;
 6. rozliczanie opłat za media w budynkach komunalnych;
 7. nadzór nad cmentarzami wojskowymi i komunalnych w Budrach;
 8. oświetlenie uliczne;
 9.  archiwum;

Tadeusz Nogowski

Tel.: 87 4278003 w. 40

Pok. nr 3

Stanowisko d/s inwestycji, ochrony środowiska, zagospodarowania przestrzennego, zamówień publicznych

 1. planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy;
 2. wydanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenów;
 3. budownictwo i ochrona środowiska;
 4. inwestycje - uzgadnianie dokumentacji;
 5. wydawanie decyzji środowiskowych;
 6. obsługa informatyczna;
 7. zamówienia publiczne;

Tadeusz Łyczewski

Tel.: 87 4278003 w. 38

Pok. nr 5

Stanowisko d/s inwestycji drogownictwa, rolnictwa
i gospodarki komunalnej

 1. Gospodarka wodno-kanalizacyjna;
 2. zarządzanie drogami gminnymi;
 3. organizowanie opieki nad bezdomnymi, wolno żyjącymi i pozbawionymi opieki zwierzętami;
 4.  zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie;
 5.  wydawanie decyzji na wycinkę drzew;
 6. utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy;
 7. organizacja robót publicznych;
 8. zamówienia publiczne;

Bogdan Maczuga

Tel.: 87 4278003 w. 38

Pok. nr 5

Stanowisko d/s zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, OSP i działalności gospodarczej

 1. ochrona przeciwpożarowa;
 2. nadzór nad działalnością OSP;
 3. sprawy wojskowe;
 4. ewidencja działalności gospodarczej;
 5. wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu;
 6. pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych;

Jan Kondrat

Tel.: 87 4278003 w. 39

Pok. nr 3

Główna księgowa

 1. prowadzenie księgowości Urzędu Gminy;
 2. prowadzenie księgowości szkół;
 3. prowadzenie księgowości GOPS;

Eugenia Kowal

Tel 87 4278003 w. 33

Pok. nr 3a

Stanowisko d/s księgowości

 1. prowadzenie księgowości podatkowej i GOPS;
 2. ewidencja i rozliczenie podatku VAT;
 3. Wystawianie faktur;
 4. rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości);

Irena Oryńczak

Tel.: 87 4278003 w. 35

Pok. nr 1

Stanowisko d/s kadr i płac

 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków;
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 4. prowadzenie KZP;

Julianna Karpińska

Tel.: 87 4278003 w. 37

Pok. nr 3a

Stanowisko d/s płac i rozliczeń w oświacie

 1. sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty;
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy;
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych nauczycieli i pracowników oświaty;
 4. sprawozdawczość oświatowa;
 5. prowadzenie ewidencji środków trwałych;

Zenona Pyniaha

Tel.: 87 4278003 w. 49