Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski | wersja archiwalna

Stanowiska

Stanowisko d/s obsługi sekretariatu, kadr  oraz rady gminy
 1. obsługa Rady Gminy
 2. obsługa Komisji Rady Gminy
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy
 4. kadry
 5. obsługa sekretariatu
Julianna Karpińska
Tel.: 87 4278003
Pok. nr 4
      Stanowisko d/s wymiaru podatków i opłat
 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków
 3. kontrola podatkowa
 4. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych
 5. zwrot podatku akyzowego za paliwo rolnicze
 6. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych
Bogdan Bazylewycz
Tel.: 87 4278003 w. 39
Pok. nr 3
Stanowisko d/s księgowości podatkowej i opłat oraz kasy
 1. prowadzenie księgowości podatkowej (podatek rolny, leśny, nieruchomość, śr. transportowe)
 2. wymiar podatku od śr.  transportowych
 3. egezkucja należności
 4. opłaty lokalowe, targowe
 5. rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości)
 6. kasa-wypłaty i wpłaty
 
Irena Oryńczk
Tel.: 87 4278003 w. 35
Pok. nr 1
        Stanowisko d/s płac i rozliczeń
 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 4. prowadzenie KZP
 5. prowadzenie pożyczek mieszkaniowych
 6. prowadzenie kart magazynowych
Elżbieta Rapita
Tel.: 87 4278003 w. 37
Pok. nr 3a
       Stanowisko d/s płac i rozliczeń w oświacie
 1. sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty
 2. rozliczenia ZUS i podatków z Urzędem Skarbowym nauczycieli i pracowników oświaty
 3. sprawozdawczość oświatowa
 4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół
 
Zenona Pyniaha
Tel.: 87 4278003 w. 49
inspektor d/s rolnictwa, gospodarki komunalnej
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
 1. Zaopatrzenie wsi w wodę
 2. Gospodarka i zarządzanie drogami gminnymi
 3. Gospodarka wodna
 4.  Produkcja roślinna
 5.  Produkcja zwierzęca
 6.  Zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie
 7.  Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 8. Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych
 9. Organizacja robót publicznych
 10. Zamówienia publiczne
Bogdan Maczuga
Tel.: 087 4278003 w. 38
Pok. nr 5
inspektor d/s geodezji, gospodarki gruntami,lokalnymi i obsługi przedsiębiorców
 1. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa
 2. sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek
 3. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
 4. wydzierżawianie gruntów komunalnych
 5. sporządzenie zeznań świadków
 6. sporządzanie umów na dzierżawę gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowychrozliczanie energii elektrycznej w wyznaczonych budynkach komunalnych
 7. rozliczanie wody pobranej z wodociągu gminnego wyznaczonych budynkach komunalnych
 8. zaopatrzenie i dystrybucja opału
 9. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie w zakresie obrotu gruntami Skarbu Państwa
 10. nadzór nad cmentarzem komunalnym Notowski Budrach
 
Tadeusz Nogowski
Tel.: 87 4278003 w. 39
Pok. nr 3
inspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej
 1. Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy
 2. uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania gminy
 3.  wydanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenów
 1. Budownictwo i ochrona środowiska
 2. remonty budynków komunalnych, administracyjnych oświatowych
 3. inwestycje-uzgadnianie dokumentacji
 4. wydawanie decyzji środowiskowych
 5. obsługa informatyczna
 6. Zamówienia publiczne
Tadeusz Łyczewski
Tel.: 087 4278003 w. 38
Pok. nr 5

  

 
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Ewidencja ludności
 3. Dowody osobiste
Anna Królik-Kopczyk
Tel.: 87 4278003 w. 41
Pok. nr 5a
                                        
inspektor d/s obrony cywilnej
 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Nadzór nad działalnością OSP
 3. Sprawy wojskowe
 4. ewidencja działalności gospodarczej
 5. wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 
Jan Kondrat
Tel.: 087 4278003 w. 39
Pok. nr 3