Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski | wersja archiwalna

Stanowiska

podinspektor d/s współdziałania z Radą
 1. obsługa Rady Gminy
 2. obsługa Komisji Rady Gminy
 3. sprawy organizacyjne Urzędu Gminy
 4. kadry
 5. obsługa sekretariatu
Julianna Karpińska
Tel.: 087 4278003
Pok. nr 4
podinspektor d/s wymiaru podatków i opłat lokalnych
 1. wymiar podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osobom fizycznym oraz prawnym
 2. umorzenia, odroczenie i rozkładanie na raty podatków
 3. kontrola podatkowa
 4. udzielanie ulg i zwolnień podatkowych
 5. wydawanie zaświadczeń uprawniających do otrzymania bonów paliwowych
 6. wydawanie innych zaświadczeń dotyczących gospodarstw rolnych
Bogdan Bazylewycz
Tel.: 087 4278003 w. 39
Pok. nr 3
inspektor d/s księgowości podatkowej
 1. prowadzenie księgowości podatkowej (podatek rolny, leśny, nieruchomość, śr. transportowe, psy)
 2. opłaty lokalowe, targowe
 3. rozliczenia (wpłat, nadpłat, zaległości)
 4. kasa-wypłaty i wpłaty
 
Irena Oryńczk
Tel.: 087 4278003 w. 35
Pok. nr 1
inspektor d/s księgowości budżetowej
 1. sporządzanie list płac pracowników, ewidencja płac, zasiłków
 2. naliczanie i rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i Fundusz Pracy
 3. naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 4. prowadzenie KZP
 5. prowadzenie pożyczek mieszkaniowych
 6. prowadzenie kart magazynowych
Elżbieta Rapita
Tel.: 087 4278003 w. 37
Pok. nr 3a
inspektor d/s księgowości szkolnej
 1. sprawy płacowe nauczycieli i pracowników oświaty
 2. rozliczenia ZUS i podatków z Urzędem Skarbowym nauczycieli i pracowników oświaty
 3. sprawozdawczość oświatowa
 4. prowadzenie ksiąg inwentarzowych szkół
 
Zenona Pyniaha
Tel.: 087 4278003 w. 49
inspektor d/s rolnictwa, gospodarki komunalnej
Gospodarka wodno-kanalizacyjna
 1. Zaopatrzenie wsi w wodę
 2. Gospodarka i zarządzanie drogami gminnymi
 3. Gospodarka wodna
 4.  Produkcja roślinna
 5.  Produkcja zwierzęca
 6.  Zwalczanie szkód żywiołowych w rolnictwie
 7.  Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew
 8. Utrzymanie czystości i porządku na terenach komunalnych
 9. Organizacja robót publicznych
 10. Zamówienia publiczne
Bogdan Maczuga
Tel.: 087 4278003 w. 38
Pok. nr 5
inspektor d/s geodezji, gospodarki gruntami,lokalnymi i obsługi przedsiębiorców
 1. komunalizacja gruntów Skarbu Państwa
 2. sprzedaż budynków, lokali mieszkalnych oraz działek
 3. wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych
 4. wydzierżawianie gruntów komunalnych
 5. sporządzenie zeznań świadków
 6. sporządzanie umów na dzierżawę gospodarstw rolnych na 10 lat do celów emerytalno-rentowychrozliczanie energii elektrycznej w wyznaczonych budynkach komunalnych
 7. rozliczanie wody pobranej z wodociągu gminnego wyznaczonych budynkach komunalnych
 8. zaopatrzenie i dystrybucja opału
 9. współpraca ze Starostwem Powiatowym w Węgorzewie w zakresie obrotu gruntami Skarbu Państwa
 10. nadzór nad cmentarzem komunalnym Notowski Budrach
 
Tadeusz Nogowski
Tel.: 087 4278003 w. 39
Pok. nr 3
inspektor d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej
 1. Planowanie przestrzenne i zagospodarowanie gminy
 2. uzgadnianie planów przestrzennego zagospodarowania gminy
 3.  wydanie warunków zabudowy i zagospodarowanie terenów
 1. Budownictwo i ochrona środowiska
 2. remonty budynków komunalnych, administracyjnych oświatowych
 3. inwestycje-uzgadnianie dokumentacji
 4. wydawanie decyzji środowiskowych
 5. obsługa informatyczna
 6. Zamówienia publiczne
Tadeusz Łyczewski
Tel.: 087 4278003 w. 38
Pok. nr 5

  

 
Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
 1. Urząd Stanu Cywilnego
 2. Ewidencja ludności
 3. Dowody osobiste
Anna Królik-Kopczyk
Tel.: 087 4278003 w. 41
Pok. nr 5a
                                        
inspektor d/s obrony cywilnej
 1. Ochrona przeciwpożarowa
 2. Nadzór nad działalnością OSP
 3. Sprawy wojskowe
 4. ewidencja działalności gospodarczej
 5. wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
 
Jan Kondrat
Tel.: 087 4278003 w. 39
Pok. nr 3