Zamówienia publiczne

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w 2018 roku

Status: Rozstrzygnięte

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb zamówienia: zgodne z art. 138o PZP

Termin składania ofert:

Termin otwarcia ofert:

Przedmiotem zamówienia jest:

Numer zamówienia: PS.271.1.2017

Rodzaj zamówienia: Usługi

Tryb postępowania: zgodne z art. 138o PZP

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Numer sprawy: PS.271.1.2017

Nazwa zadania:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących dwudaniowych posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w 2018 roku

 

   Działając na podstawie art. 138o w związku z art. 138g ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Adres zamawiającego ul. Wojska Polskiego 18

Kod Miejscowość 11-606 Budry

Telefon: 87 427 80 19

adres strony internetowej: bip.budry.warmia.mazury.pl

adres poczty elektronicznej gopsbudry@wp.pl

Godziny urzędowania: 7:00-15:00

2. Określenie trybu postępowania:

Postępowanie prowadzone jest na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 138g ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia,

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa dwudaniowych posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w 2018 roku .

Przedmiotem zamówienia są usługi żywieniowe polegające na przygotowaniu i dostawie gorących posiłków (zupa, drugie danie, surówka i kompot) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w 2018 roku, łącznie dla około 85 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Budry rozlokowanych w następujących placówkach:

  •  Szkoła Podstawowa w Budrach
  •  Szkoła Podstawowa w Sobiechach,
  • Gminne Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach

Dożywianie uczniów będzie miało miejsce pięć razy w tygodniu od poniedziałku do piątku od godziny 10.00 do godziny 13:00 przez cały rok szkolny z wyłączeniem wakacji, ferii, dni świątecznych i wolnych od zajęć lekcyjnych.

Posiłki składają się z pełnego obiadu , które winno być posiłkiem mięsnym lub rybnym urozmaicone surówkami lub gotowanymi jarzynami oraz kompotem z owoców (np.

truskawkowy, wiśniowy, jabłkowy, wieloowocowy). Do mięsa i ryby zamiennie winny być podawane ziemniaki, kasze, ryż lub makaron. Drugie danie mogą stanowić także: pierogi, naleśniki, kopytka, krokiety, pulpety w sosie, spaghetti, kluski śląskie z sosem, bigos, potrawka z kurczaka. Obiad musi spełniać następujące warunki ilościowe:

       a) zupa – gramatura nie mniej niż 250 ml i kaloryczność nie mniej niż 600kcal

       b) drugie danie - gramatura nie mniej niż 400 gram i kaloryczność nie mniej niż 600 kcal,

                · ziemniaki lub ryż, kasza, makaron itp. - gramatura nie mniej niż 200 gram

                · mięso lub ryba - gramatura nie mniej niż 100 gram

                · surówka - gramatura od 90-100 gram

  • kompot z owocami: 250 ml.

Posiłki Wykonawca dostarczał będzie do wszystkich szkół na własny koszt, w specjalistycznych termosach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości i higieny przewożonych potraw - posiłki mają być dostarczane w pojemnikach przystosowanych do kontaktu z żywnością (posiadające atesty). Dostarczane posiłki muszą być urozmaicone o wysokiej wartości odżywczej, przygotowane zgodnie z zasadami żywienia dzieci, smaczne i atrakcyjne pod względem organoleptycznym. Urozmaicenie posiłków musi dotyczyć: doboru posiłków, barwy, smaku, zapachu, konsystencji i sposobu przyrządzania potraw. Przy planowaniu posiłków należy uwzględnić zalecaną wartość energetyczną dla dzieci w wieku szkolnym oraz uwzględnić normy produktów każdej z grup, należy także brać pod uwagę wartość odżywczą przygotowanych posiłków. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu wykazu proponowanych posiłków jadłospisu na okres 30 dni świadczenia usług, nie później niż z 7-dniowym wyprzedzeniem.

Do realizacji umowy wymagana jest akceptacja ww. wykazu – jadłospisu przez

Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych

posiłków w ciągu dwóch tygodni. Dopuszcza się 1 raz w tygodniu przygotowanie posiłku bez mięsa i zastąpienie go produktami z zawartością białka zwierzęcego tj. ryby lub danie jarskie.  Do każdego posiłku Wykonawca zapewni naczynia jednorazowe i sztućce. Wykonawca gwarantuje, że przygotowanie posiłków będzie przeprowadzane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 594 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do przechowywania z każdego dnia próbek żywnościowych zgodnie z obwiązującymi przepisami. W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług żywienia wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, zgodnie z normami HACCP. Dowiezione i podane w szkołach posiłki mają być zawsze gorące. O czystość termosów zadba Wykonawca.  Harmonogram dostarczania posiłków Wykonawca ustalać będzie odpowiednio do potrzeb z dyrektorami ww. szkół.

Wykonawca powinien dysponować pracownikami, którzy posiadają aktualne wymagane do prowadzenia żywienia zbiorowego karty lub książeczki zdrowia oraz dysponować środkiem transportu do przewozu posiłków (właściwy stan sanitarno - techniczny potwierdzony przez Państwową Inspekcję Sanitarną). Powyższe zakresy usług są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej lub większej ilości poszczególnych usług, w zależności od bieżących potrzeb placówek oświatowych. Przewidywane ilości poszczególnych usług będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zamówionych przez Zamawiającego usług w toku realizacji umowy.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: CPV 55.52.31.00-3 - Usługi w zakresie posiłków szkolnych

CPV: CPV 55.52.40.00-9 – Usługi dostarczania posiłków do szkół

 

4. Termin wykonania zamówienia:

Od 02 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

       spełniania tych warunków:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia dany warunek jeżeli Wykonawca wykaże, że okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 1 zamówienia w zakresie przygotowania i dostawy posiłków dla uczniów na kwotę brutto minimum 100 000 zł (wykazać dla każdego zamówienia oddzielnie) zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

 

  1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:

a) cena ofertowa – 80%

b) odległość dowożenia – 20%

2. Zostanie wybrana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych   kryteriów oceny ofert w oparciu o następujący algorytm

O= C + D, gdzie:

0 = suma punktów jaką wykonawca uzyskał za oba kryteria oceny ofertach

C = ilość punktów jaką wykonawca uzyskał za kryterium cena

D = ilość punktów jaką wykonawca uzyskał za kryterium  odległość dowożenia

 

    Kryterium I - cena

 

Wp = Cmin/Cofert * 80

 

   gdzie:

        Wp – ilość punktów obliczona dla badanej oferty

        Cmin – cena w złotych najtańszej oferty, spośród złożonych ofert

        Cofert. – cena w złotych badanej oferty

Dla porównywania ofert pod względem kryterium cenowego zamawiający przyjmuje ocenę brutto.

 

   Kryterium II – odległość dowożenia

 

Odległość dowożenia – długość trasy w km od miejsca przygotowywania posiłków do miejscowości Budry:

D =  D. naj/D.bad x 20

 

   gdzie:

        D.naj  – odległość dowożenia najkrótsza

       D.bad – odległość dowożenia oferty badanej

     Kryterium odległość dowożenia wprowadzone zostało z uwagi na dbałość zamawiającego o to, aby dostarczane posiłki były świeże i docierały do dzieci jak najszybciej po ugotowaniu. Odległości przyjęte zostaną przy założeniu poruszania się najkrótszą możliwą drogą a Wykonawca w celu obliczenia tych odległości użyje portalu http://www.targeo.pl

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 04-12-2017r. do godz. 10:00

w siedzibie zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

ul. Wojska Polskiego 18

11-606 Budry

Pokój nr 1

Przedmiotową ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierająca ofertę winna opatrzona dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczona w sposób następujący:

„ Przygotowanie i dostarczanie gorących  dwudaniowych posiłków dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Budry w 2018r.- nie otwierać przed 04-12-2017 r. do godz.10:00

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

 

8. Miejsce i termin otwarcia ofert:

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 04-12-2017, o godz. 10:15

w siedzibie zamawiającego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

ul. Wojska Polskiego 18

11-606 Budry

Pokój nr 1

  1. Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Załączniki:

  • Formularz ofertowy
  • Wzór umowy
  • Załączniki do ogłoszenia

Załączniki: