Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2016

Numer aktu: XIII/68/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2016-01-01

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXV/134/2016

Informacje dodatkowe:

 Uchwała Nr XIII/68/2015  

Rady Gminy Budry

z dnia 18 grudnia 2015 r.

 

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2016

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art.. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia  27 sierpnia  2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze . zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

Dochody budżetu gminy  w wysokości   10.170.696,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1,

z tego: dochody bieżące w wysokości        8.320.611,00 zł,

            dochody majątkowe w wysokości  1.850.085,00 zł.

§ 2 

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 10.538.696,00 , zgodnie z załącznikiem nr 2,

     z tego: wydatki bieżące w wysokości        7.788.989 zł

                 wydatki majątkowe w wysokości  2.749.707,00 zł

2. Wydatki inwestycyjne w 2016 roku w wysokości 2.749.707,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr  3.   

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy

    strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł 

    zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości 2.000.000,00 zł, zgodnie z

    załącznikiem nr 4

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

    - zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu

      terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

    - zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami

      samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 368.000,00 zł, zostanie pokryty przychodami  pochodzącymi z:

    - kredytu w kwocie 368.000,00 zł.

§ 4

Przychody budżetu w wysokości 900.000,00 zł przeznacza się na:

- finansowanie deficytu w kwocie 368.000,00 zł,

- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

Rozchody budżetu w wysokości 532.000,00 ,  w tym na:

- spłatę raty kredytu w kwocie 210.000,00 zł,

- spłatę raty pożyczki w kwocie 322.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 400.000,00 zł.

2) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 368.000,00 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 532.000,00 zł.

§ 6

1. Ustala się dochody w kwocie 26.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów

    alkoholowych oraz wydatki w kwocie 21.000 zł na realizację zadań określonych w 

    gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym

    programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w wysokości 6.000,00 zł i w całości przeznacza się je na wydatki związane z realizacją zadań wskazanych w art. 403 tejże ustawy.

§ 8

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 9

Ustala się rezerwę ogólną budżetu Gminy Budry w wysokości 15.000,00 zł oraz

rezerwę celową w wysokości 25.000,00 zł,  rezerwę celową przeznacza się na zarządzanie kryzysowe.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych

    limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie deficytu budżetu,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

      1)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań

           z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest

           niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające

           płatności wykraczają poza rok budżetowy,

      2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o

          finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do

          zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia. 

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Załączniki: