Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020

Numer aktu: X/53/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-09-30

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR X/53/2015
Rady Gminy Budry
z dnia 30 września 2015 roku

w sprawie: Strategii Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Gminy Budry uchwala się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Strategię Rozwoju Gminy Budry na lata 2015-2020 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: