Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

Numer aktu: XLII/219/2018

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVIII/197/2017

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XLII/219/2018

Rady Gminy Budry

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 2077 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 13.897.656,59 zł z tego:

dochody bieżące 11.726.459,59 zł

dochody majątkowe 2.171.197,00 zł.

§ 2

Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 11.732.072,73 zł z tego:

wydatki bieżące 11.404.698,73 zł

wydatki majątkowe 327.374,00 zł.

§ 3

Ustala się nowe brzmienie załączników do uchwały nr XXXVIII/197/2017 Rady Gminy Budry z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 r.:

- załącznik nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Wprowadza się załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”

§ 5

Wprowadza się załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.”

§ 6

Nadwyżka budżetu gminy wynosi 2.165.583,86 zł i przeznacza się ją na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 294.789,86 zł,

- spłatę pożyczek w kwocie 1.870.794,00 zł.

Przychody budżetu w kwocie 235.210,14 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 235.210,14 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 2.400.794,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 530.000,00 zł,

- spłatę pożyczek w kwocie 1.870.794,00 zł.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: