Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budry na lata 2015-2020

Numer aktu: XIV/75/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-12-28

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIV/75/2015

Rady Gminy Budry

z dnia 28 grudnia 2015 r.

w sprawie: przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budry na lata 2015-2020

Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) Rada Gminy Budry  uchwala, co następuje: 

§ 1

Przyjmuje się do realizacji  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Budry na lata 2015-2020 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: