Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Numer aktu: XII/63/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-11-16

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XII/63/2015

Rady Gminy Budry

z dnia 16 listopada 2015 roku

 w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) i art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1381, z 2014 r. poz. 40, z 2015 r. poz. 1045),  art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 465, z 2015 r. poz. 1045) i art. 6 ust. 13 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r., o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283, 1777), Rada Gminy w Budrach uchwala, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się wzory formularzy informacji podatkowych zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz leśnego dla osób fizycznych będących podatnikami tych podatków stanowiące odpowiednio załączniki Nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wzory formularzy deklaracji podatkowych na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz leśny od osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych, a także jednostek organizacyjnych z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiącego odpowiednio załączniki Nr 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XII/87/2011 Rady Gminy w Budrach z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Załączniki: