Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016r.

Numer aktu: XII/62/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-11-16

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXIII/123/2016

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XII/62/2015

Rady Gminy Budry

z dnia 16 listopada 2015 roku

  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych  na 2016r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą­dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz.1777),  Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§ 1 Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie: - 411,00 zł

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie: - 700,00 zł

c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton: - 961,00 zł

 2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w tonach

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

881,00

981,00

13

14

928,00

1032,00

14

15

979,00

1087,00

15

 

1339,00

1716,00

Trzy osie

12

17

979,00

1087,00

17

19

1027,00

1142,00

19

21

1078,00

1197,00

21

23

1131,00

1392,00

23

25

1684,00

2163,00

25

 

1769,00

2163,00

Cztery osie i więcej

12

25

2334,00

2595,00

25

27

2449,00

2720,00

27

29

2572,00

2856,00

29

31

2697,00

3100,00

31

 

2826,00

3100,00

3. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

        od 3,5 tony do 12 ton                                                  - 949,00 zł

4. od ciągników siodłowych lub balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Ciągnik siodłowy + naczepa

Ciągnik balastowy + przyczepa

w tonach

 

 

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

273,00

949,00

18

25

897,00

998,00

25

31

981,00

1261,00

31

 

2070,00

2396,00

Trzy osie i więcej

12

40

1841,00

2364,00

40

 

2723,00

3100,00

         

5. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą
od 7 ton i poniżej 12 ton                                                                -305,00 zł

6. od przyczep i naczep, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów i rodzaju zawieszenia:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów

Naczepa/przyczepa + pojazd

w tonach

 

Stawka podatku w złotych

 

Nie mniej niż

 

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

 

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

290,00

305,00

18

25

341,00

439,00

25

 

598,00

769,00

Dwie osie

12

28

330,00

426,00

28

33

909,00

1163,00

33

38

1377,00

1771,00

38

 

1819,00

2125,00

Trzy osie i więcej

12

38

1007,00

1293,00

38

 

1368,00

1758,00

7. od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) do 22 miejsc włącznie - 1081,00 zł

2) od 22 i więcej miejsc - 1932,00 zł

§ 2 Traci moc uchwała Nr XL/271/2014 Rady Gminy Budry z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015r..

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.