Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

Numer aktu: XII/61/2015

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2015-11-16

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Zmieniony

Zmieniony przez : XXIII/122/2016

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XII/61/2015

Rady Gminy Budry z dnia 16 listopada 2015 roku

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016r.

Na podstawie 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 849, Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz.1283, poz. 1777), Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

    zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi

     płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,58 zł od 1 ha powierzchni

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

    pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni

    - 0,18 zł;

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9  

    października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla

    których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod

    zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym  

    obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego

                 planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono

                 budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3 zł od 1 m2 powierzchni.

2) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,58 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

    mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –

    od 1 m2 powierzchni użytkowej – 18,65 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

   kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,68 zł

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o

   działalności leczniczej przez podmioty udzielające świadczeń - od 1 m2 powierzchni

     użytkowej - 4,65 zł

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

   pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni

   użytkowej – 2,20 zł

3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3 – 7.

§ 2.

Pobór podatku następuje w trybie określonym odrębną uchwałą.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XL/270/2014 Rady Gminy Budry z dnia 13 listopada 2014r., w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015r.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.