Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Admin Super

uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budry na lata 2013 – 2032”

Numer aktu: XXXIV/243/2014

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie: 2014-04-29

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XXXIV/243/2014

Rady Gminy Budry

z dnia 29 kwietnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budry na lata 2013 – 2032”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz uchwały Nr 122/2009 Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 r. (M.P. Nr 50, poz.735) w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” wraz z uchwałą nr 39/2010 Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. (M. P. Nr 33, poz. 481) zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” Rada Gminy Budry uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Budry na lata 2013 – 2032”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: