Wersja obowiązująca z dnia

Zarządzenie w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry na rok szkolny 2023/2024.

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie Nr 4/2023

Wójta Gminy Budry

z dnia 14 lutego 2023 r.
 

w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 154 ust. 1 w związku z art. 29 ust.2 pkt.2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), zarządzam, co następuje :


§ 1. Określa się terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Budry na rok szkolny 2023/2024 zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2. W postępowaniu  uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do publicznych szkół podstawowych obowiązują następujące kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Gminy Budry Nr XL/206/2018 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Budry tj.:

1) kandydat mieszka na terenie Gminy Budry – 3 pkt;

2) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do szkoły – 2 pkt;

3) miejsce pracy jednego z rodziców lub opiekuna prawnego kandydata znajduje się w obwodzie szkoły – 1 pkt;

 

Ustala się następujące dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania ww. kryteriów:

  1. pisemne oświadczenie rodziców lub prawnych opiekunów kandydata;

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Budry.

§ 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia.

Załączniki

Załączniki

  • zał nr 1
    format: word, rozmiar: 13.6 KB, data dodania: