Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Budry

Numer aktu: XIX/161/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA Nr XIX/161/2020

RADY GMINY W BUDRACH

dnia 10 września 2020 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Budry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz. art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz. 1439.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Budry działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego dotyczący działalności gospodarczej;

2) dysponować miejscem do przetrzymywania wyłapanych zwierząt, do czasu przewiezienia ich do schroniska;

3) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia zamierzonej działalności, w tym:

a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie stwarzając zagrożenia dla ich życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia,

b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy;

4) prowadzić własne schronisko dla bezdomnych zwierząt lub zapewnić odbiór wyłapanych zwierząt przez podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt;

5) zapewnić opiekę lekarsko – weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestry Sądowego w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;

2) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona będzie działalność z zastrzeżeniem, że na tym terenie możliwe prowadzenie tego rodzaju działalności zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz.U. poz. 1657) oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego;

3) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego prowadzenia zamierzonej działalności, w tym:

a) atestowanymi urządzeniami i środkami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładnienia zwierząt, niestwarzającymi zagrożenia dla ich życia, zdrowia i niezadającymi im cierpienia,

b) pojazdem przystosowanym i dopuszczonym do transportu zwierząt oraz oznakowanym w sposób umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy,

c) posiadać chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierząt i ich części;

4) posiadać personel przeszkolony w zakresie postępowania ze zwierzętami;

5) zapewnić opiekę weterynaryjną dla wyłapywanych i transportowanych zwierząt.

§ 4.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie prowadzenia grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

2) posiadać tytuł prawny do ogrodzonego i zabezpieczonego przed dostępem osób postronnych terenu, na którym prowadzona będzie działalność;

3) posiadać obiekty, środki i narzędzia niezbędne do właściwego prowadzenia działalności, w szczególności:

a) chłodnię do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) środki transportu dopuszczone do użycia przy przewozie zwłok  zwierzęcych i ich części,

c) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk posiadać środki do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem oraz narzędzi do grzebania zwłok i ich części,

d) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie spalarni zwłok zwierzęcych i ich części posiadać urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części spełniające wymagania określone w obowiązujących przepisach w tym zakresie.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Budry.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.