Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Budrach.

Numer aktu: XIX/160/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXIV/130/2016

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XIX/160/2020

RADY GMINY BUDRY

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Budry z dnia 30 listopada 2016 w sprawie  organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Budrach.

Na podstawie art. 10a i art. 10b ust. 1,  ust. 2, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz.713  z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1. W uchwale Nr XXIV/130/2016 Rady Gminy Budry z dn. 30 listopada 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Urząd Gminy w Budrach wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Jednostkami organizacyjnymi obsługiwanymi są:

1. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckach

2. Szkoła Podstawowa w Sobiechach.

2. Dodaje się § 4a o następującym brzmieniu:

„§ 4a. 1. Z dniem 1 listopada 2020 r. zapewnia się wspólną obsługę finansowo – księgową, kadrową i prawną Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Budrach.

2. W ramach wspólnej obsługi powierza się jednostce obsługującej czynności określone w Załączniku nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonywanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: