Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Budry

Numer aktu: XIX/158/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XIX/158/2020

RADY GMINY BUDRY

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Budry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Gminy Budy uchwala, co następuje:

§1. Na wniosek Wójta Gminy Budry z dniem 27 października 2020 roku odwołuje się Panią Grażynę Jawińską ze stanowiska Skarbnika Gminy Budry w związku z przejściem na emeryturę.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.