Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

Numer aktu: XIX/157/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIV/122/2019

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIX/157/2020

Rady Gminy Budry

z dnia 10 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi: 14.181.174,77 zł z tego:

- dochody bieżące 13.605.111,77 zł

- dochody majątkowe 576.063,00 zł.

§ 2

Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi: 14.677.437,52 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.205.010,52 zł

- wydatki majątkowe 1.472.427,00 zł.

§ 3

Ustala się nowe brzmienie załączników do uchwały nr XIV/122/2019 Rady Gminy Budry z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu gminy na 2020 r.:

- załącznik nr 3, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 4, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 5, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej Uchwały,

- załącznik nr 8, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 4

Deficyt budżetu gminy w wysokości 496.262,75 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 70.000,00 zł oraz nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w kwocie 426.262,75 zł.

Przychody budżetu w kwocie 956.262,75 zł przeznacza się na:

- finansowanie deficytu w kwocie 496.262,75 zł,

- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł.

Rozchody budżetu w kwocie 460.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł.

§ 5

Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł,

2) finansowanie deficytu budżetu w kwocie 70.000,00 zł.

§ 6

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 niniejszej Uchwały na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie deficytu budżetu.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: