Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023

Numer aktu: XIX/156/2020

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XIV/121/2019

Informacje dodatkowe:

Uchwała Nr XIX/156/2020

Rady Gminy Budry

z dnia 10 września 2020 r.

 

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023

 

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020-2023, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych przez gminę Budry w latach 2020-2022, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3

Upoważnia Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Załączniki: