Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Budry

Numer aktu: XXVIII/157/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

UCHWAŁA NR XXVIII/157/2017

Rady Gminy Budry

z dnia 29 marca 2017

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Budry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt  15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) w związku z art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§1.

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców Gminy Budry.

§2.

1. Pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych jest odpłatny.

2. Odpłatność ustala się za każdy miesiąc faktycznego pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniu chronionym, w przypadku pobytu obejmującego niepełny miesiąc odpłatność jest ustalana proporcjonalnie do ilości dni pobytu w danym miesiącu.

§3.

Pomoc w formie nieodpłatnego tymczasowego schronienia w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych przysługuje osobom. W tym bezdomnym, które posiadają ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały na terenie gminy Budry, oraz których dochód nie przekracza kryterium dochodowego ustalonego zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej.

§4.

Osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe ustalone zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej ponoszą odpłatność wg poniższej tabeli:

Dochód na osobę zgodnie z kryterium dochodowym określonym w art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej

Procent miesięcznej odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym

Do 100 %

nieodpłatnie

Powyżej 100% do 150%

40,00%

Powyżej 150 % do 200 %

80,00%

Powyżej 200 %

100,00%

§5.

Miesięczny koszt utrzymania, zasady regulowania odpłatności ustalone będą na podstawie porozumienia zawartego między Kierownikiem GOPS, a Kierownikiem Ośrodka Wsparcia, na terenie którego przebywa osoba bezdomna.

§6.

1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, osoby zobowiązane do ponoszenia opłat za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mogą być zwolnione na ich wniosek, wniosek członka rodziny lub pracownika socjalnego z częściowej lub całkowitej opłaty. Zwolnienie przysługuje na czas określony i może nastąpić w przypadku:

1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce,

2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, niepełnosprawność stwierdzonych na podstawie udokumentowanych wydatków na leki, dojazdy do lekarza specjalisty, badania specjalistyczne, zaświadczenia lekarza specjalisty,

3) śmierć członka rodziny,

4) konieczności zakupu sprzętu rehabilitacyjnego,

5) straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych,

6) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

2. Wsparcie pracownika socjalnego, psychologa, terapeuty świadczone jest nieodpłatnie.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.