Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Uchwała w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony środowiska Gminy Budry do roku 2023

Numer aktu: XXVII/146/2017

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXXVI/254/2014

Informacje dodatkowe:

 

Uchwała Nr XXVII/146/2017

Rady Gminy Budry

z dnia 14 lutego 2017 r.

 

w sprawie zatwierdzenia Programu ochrony środowiska Gminy Budry do roku 2023

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Węgorzewskiego uchwala się , co następuje:

§ 1

Zatwierdza się  „Program ochrony środowiska Gminy Budry do roku 2023”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXXVI/254/2014 Rady Gminy Budry z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Budry na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020”.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki: