Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry

Numer aktu: XXI/118/2016

Rodzaj aktu: Uchwały Rady Gminy

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Zmienia: XXV/176/2013

Informacje dodatkowe:

U C H W A Ł A  nr  XXI/118/2016

R a d y  G m i n y  B u d r y

z dnia 6 września 2016 roku

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t. j. : Dz. U. 2016 r. poz. 446 z póź. zm. ) oraz art. 4 ust.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości porządku w gminach (t.j. : Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z poź. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie uchwala się , co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Budry w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Załączniki: