Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki oznaczonej nr geodezyjnym część 11/44 o powierzchni 0,0400 ha (z powierzchni łącznej 1,3894 ha) położonej w miejscowości Koźlak, obrębie 11-Piłaki Małe gm. Budry z przeznaczeniem na działkę częściowo parkingową.

 • Klasa użytków rolnych –Br-PsIII- 0,0400 ha
 • Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi 100,00 zł
 • Wysokość wadium – 100,00 zł
 • Postąpienie 5,00 zł.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 19 października 2020 r. o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy Budry – pokój nr 6 lub innym wskazanym.
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia: 16 października 2020 roku w kasie lub na konto UG Budry BS/O Budry 28 9348 0000 0260 0130 2000 0030 z takim wyprzedzeniem, aby do dnia: 16 października 2020 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 3. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada w przypadku uchylania się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawnej w wyznaczonym terminie przez tut. Urząd. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu, po uzgodnieniu z wpłacającym.
 6. Okres dzierżawy ustala się na 15 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy.
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego oraz wylicytowanego w przetargu dotyczy opłaty rocznej.
 8. Czynsz dzierżawny będzie płatny do 31 października każdego roku w kasie Urzędu Gminy w Budrach lub na konto Urzędu BS/O Budry 28 9348 0000 0260 0130 2000 0030.
 9. Czynsz dzierżawny począwszy od 2021 r. będzie ulegał zmianie o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS.
 10.  Teren będący przedmiotem dzierżawy powinien być zagospodarowany zgodnie z jego przeznaczeniem.
 11.  Dzierżawca zobowiązany będzie:

- ponosić koszty podatku,

- w przypadku stwierdzania wykonania potrzeby prac melioracyjnych, przeprowadzać je we własnym zakresie i na własny koszt, bez żądania zwrotu poniesionych nakładów lub umorzenia czynszu dzierżawnego.

 1. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Budrach – pokój nr 3 lub telefonicznie 87 427-80-03 wew. 40.
 2. Wójt Gminy Budry zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia.

Wójt Gminy Budry

dr inż. Józef Markiewicz