Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowiska dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie i podjęcia zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wskazanego przedsięwzięcia.

WÓJT GMINY

BUDRY

Budry, 15 września 2020 r.

 

 

Och.6220.3.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Budry zawiadamia strony postępowania, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie, Wójt Gminy Budry postanowieniem z dnia 15 września 2020 r. podjął z urzędu przedmiotowe postępowanie w związku z przedłożeniem przez inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, w tym z treścią ww. postanowienia w Urzędzie Gminy Budry, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry (informacja w pok. nr 5), w godzinach 8:00-15:00.

WÓJT GMINY BUDRY
/-/
dr inż. Józef Markiewicz