Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

WÓJT GMINY

BUDRY

Budry, 14.09.2020 r.

Znak sprawy: Och.6220.2.2019

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Budry zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie o mocy do 4 MW realizowanej w granicach działek nr 60 i 67/2 obręb Grądy Węgorzewskie (woj. warmińsko-mazurskie, pow. węgorzewski) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek MQ Energy sp. z o.o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy, z dnia 20.11.2019 r.

Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Budry, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy w terminie od 15 września 2020 r. do 15 października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pok. Nr 5, w godzinach od 7.00 do 15.00. Uwagi i wnioski można składać w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Gminy w Budrach, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres ug@budry.pl). Do złożonych w terminie uwag i wniosków Wójt Gminy Budry odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT GMINY BUDRY
/-/
dr inż. Józef Markiewicz