Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydanej decyzji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr ew. 627, 629, 544, 637, 638/2, 638/1, 639, 330/2, 640, 642/1, 643/1, 613, 609/3, 611, 610/4, 610/2, 610/3, 609/1, 608, 594 oraz 600 w obrębie Popioły, Gmina Budry

BO.6733.2.2020                                                                                Budry, 01.09.2020 r.

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójta Gminy Budry

 

Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r.  poz. 256 z późn. zm.) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-430 Lublin, po rozpatrzeniu sprawy, w dniu 01.09.2020 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Budry o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nN na działkach o nr ew. 627, 629, 544, 637, 638/2, 638/1, 639, 330/2, 640, 642/1, 643/1, 613, 609/3, 611, 610/4, 610/2, 610/3, 609/1, 608, 594 oraz 600  w obrębie Popioły, Gmina Budry.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu. Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie decyzji w powyższej sprawie.