Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie Wójta Gminy Budry o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry

Budry, dnia 25.08.2020 r.

 

Znak sprawy: Och.6220.6.2020                    


OBWIESZCZENIE


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020 r.  poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

Wójt Gminy Budry zawiadamia,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry został zgromadzony materiał dowodowy.
Przed wydaniem decyzji orzekającej co do istoty sprawy, w tym z treścią opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie oraz opinii Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, stronom postępowania przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się odnośnie do dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ze zgromadzonym materiałem dowodowym w sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Budry, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu, w terminie do dnia 10.09.2020 r. Po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna kończąca ww. postępowanie.


Wójt Gminy Budry
/-/
Józef Markiewicz