Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XVIII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 9 lipca 2020 r.

Pan/i
………………………………

Nasz znak:Or.0002.4.2020                                                                                                             Dnia: 30 czerwiec 2020 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy na dzień 9 lipca 2020 r. (czwartek ) godz. 10:00 w Sali GOK w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy  w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
7. Przedstawienie raportu o stanie gminy obejmującego realizację polityki, programów i strategii, zrealizowanych uchwał gminy.
8. Debata na temat raportu o stanie gminy:
a) Udzielenie głosu mieszkańcom gminy w przypadku spełnienia warunków określonych w art. 28aa ust. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym,
b) Udzielenie głosu radnym,
c) Zakończenie debaty.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania Wójtowi Gminy Budry po rozpatrzeniu raportu o stanie gminy.
10. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
11. Opinia Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy za 2019 r.
12. Przedstawienie opinii RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Budry sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 r.
13. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Budry.
14. Przedstawienie uchwały RIO w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Budry za rok 2019.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.
16. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2019r.
17. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie absolutorium Wójtowi Gminy.
18. Wystąpienia Sołtysów.
19. Wolne wnioski i informacje.
20. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
21. Zakończenie obrad.

Ze względu na wprowadzenie w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa, a sesja odbędzie się przy ograniczeniach wynikających z stanu epidemii.
   
                                                                                                                     Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                                       Jan Mełech