Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XVII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 3 czerwca 2020 r.

Pan/i

……………………………

Nasz znak:Or.0002.3.2020                    Dnia: 25 maj 2020 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XVII Sesję Rady Gminy na dzień 3 czerwca 2020 r. (środa) godz. 10:00 w Sali GOK w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia prowadzenia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącej utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2020 r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węgorzewskim i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Budry.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (dz. Nr 56) w miejscowości Brzozówko.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat cz. działki nr 183/112 w Ołowniku.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat cz. działki 11/44 w miejscowości Koźlak.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 15 lat cz. działki nr 11/47 w miejscowości Koźlak.
13. Zapoznanie z sprawozdaniem działalności GOPS w Budrach za rok 2019.
14. Przyjęcie przez Radę Gminy „Oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Budry.
15. Wystąpienia Sołtysów.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
18. Zakończenie obrad.

Ze względu na wprowadzenie w na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa, a sesja odbędzie się przy ograniczeniach wynikających z stanu epidemii.

                                                                                                                   Przewodniczący Rady Gminy w Budrach
                                                                                                                                           Jan Mełech