Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XVI sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 3 kwietnia 2020 r.

Pan/i

….……………………………


Nasz znak: Or.0002.2.2020                    Dnia: 25 marzec 2020 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Gminy na dzień 3 kwietnia 2020 r. (piątek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
6. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami za 2019 rok.
7. Wystąpienia Sołtysów.
8. Wolne wnioski i informacje.
9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
10. Zakończenie obrad.

Ze względu na wprowadzenie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 informuję, iż obecność sołtysów na sesji jest nieobowiązkowa, a sesja odbędzie się przy ograniczeniach wynikających z stanu epidemii.

                                                                                                           Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                                              Jan Mełech