Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Ogłoszenie o przetargu

O G ŁO S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry ogłasza  Przetarg Nieograniczony (ustny) na sprzedaż na własność nieruchomości położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 3-Budzewo, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów  3 –Budzewo.

Nr geodezyjny działki 160/2.

Powierzchnia działki – 0,6186 ha.

Nr KW OL2G/00014711/0.

Opis nieruchomości – niezabudowana działka gruntu przylegająca do drogi gminnej             Budry-Skalisze.

Cena wywoławcza nieruchomości: 25.000,00 zł. – (słownie złotych: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100).

Wysokość wadium – 5.000,00 zł – (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100)

Postąpienie minimum 1% ceny wywoławczej tj. nie mniej niż – 500,00 zł.

 

Warunki przetargu:  

 

 1.  Przetarg odbędzie się w dniu: 07 kwietnia 2020 roku o godzinie 1100  w budynku Urzędu Gminy w Budrach, pomieszczenie zostanie wskazane bezpośrednio przed przetargiem.
 2. Wadium powinno być wpłacone do dnia 03 kwietnia 2020 roku w kasie Urzędu Gminy w Budrach lub na konto Urzędu:  BS Węgorzewo Oddział Budry nr 83934800000260013020000010 w taki sposób, aby do dnia 07 kwietnia 2020 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.     W przypadku ustawowej małżeńskiej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetworzenie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości, będzie zwrócone w przeciągu 3 dni od daty zamknięcia przetargu. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium zalicza się na poczet ceny nabycia.
 5. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu    w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy      w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Budry może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 6. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego. Koszty notarialne i sądowe pokrywa nabywca.
 7. Na teren oznaczony nr geodezyjnym 160/2 o powierzchni 0,6186 ha położony              w miejscowości Budzewo brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego nie można określić przeznaczenia działki.
 8. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.
 9. Cudzoziemcy chcący nabyć powyższą nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278 ze zmianami).

 

Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie Gminy Budry – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu – tel.  87- 427-80-03 wew. 40  (osoba do kontaktów: Tadeusz Nogowski).

 

Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:

 

 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 • odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa,
 • unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

 

Budry, dnia  04.03 2020 roku.