Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Nieograniczony (licytacja) – na sprzedaż na własność lokalu mieszkalnego nr 2 wraz z udziałem w elementach wspólnych budynku mieszkalnego i udziałem w gruncie wynoszącym 26/100 położonego na działce gruntu  oznaczonej nr 957/1 o powierzchni 1456  m2 w miejscowości i obrębie geodezyjnym            2-Budry, ul. Aleja Wojska Polskiego 29 przylegającej bezpośrednio do drogi wojewódzkiej 650. Udział stanowi własność komunalną Gminy Budry (samodzielny wydzielony lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 79,24 m2 mieszczący się  na I parterze: przedpokój, kuchnia, łazienka, wc, trzy pokoje;

Na nieruchomość brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 61.600,00 zł - ( słownie złotych: sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset 00/100  ),

Wadium wynosi:  12.000,00 zł – (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100),

Minimalne postąpienie wynosi: 1.000,00 zł – (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).

 

Warunki przetargu:

 

  1. Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2020 roku o godzinie 1000  

     w Urzędzie Gminy w Budrach.

  1. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 03 kwietnia 2020 roku w kasie Urzędu Gminy w Budrach (od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1400 ) lub wpłacone na konto Urzędu BS/Budry 83934800000260013020000010 w taki sposób, aby do dnia 03 kwietnia 2020 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  2. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.    W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis   z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
  3. Wadium przepada w razie niezgłoszenia się nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez tut. Urząd. Kaszty notarialne, sądowe oraz inne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
  4.  Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez organizatora przetargu    w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli wyłoniony w przetargu nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy      w wyznaczonym miejscu i terminie, Wójt Gminy Budry może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
  6. Na teren oznaczony nr geodezyjnym 957/1 o powierzchni 0,1456 ha położony              w miejscowości Budry brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, wobec powyższego nie można określić przeznaczenia działki.
  7. Ewentualne wznowienie punktów granicznych nieruchomości, nabywca dokona we własnym zakresie i na własny koszt.

 

  1. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotową nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

     10.  Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie     gminy w Budrach – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu –             tel. 87-427-80-03 wew. 40.

     11.    Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:

-  do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,

- odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa,

-  unieważnić przetarg baz podania przyczyn.

 

Budry, dnia:  04.03.2020 roku.