Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Porządek obrad XV sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 13 lutego 2020 r.

Pan(i)

….……………………………

Nasz znak: Or.0002.1.2020    Dnia: 4 luty 2020 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XV Sesję Rady Gminy na dzień 13 lutego 2020 r. (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Pani Agnieszki Szałko – Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Budry na rok 2020.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2019/2020 w Gminie Budry.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Budry.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Budzewo – działka nr 160/2.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabudowanej działki gruntu nr 1/37 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 4-Dąbrówka.
 11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa zabudowanej działki gruntu nr 1/49 położonej w miejscowości i obrębie geodezyjnym 4-Dąbrówka.
 12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na kupno do zasobu nieruchomości gminnych działki gruntu nr 68/6 położonej w miejscowości i obrębie 19-Zabrost Wielki stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Budry w 2020 r.
 14. Zapoznanie się z informacją na temat średnich wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019.
 15. Wystąpienia Sołtysów.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 18. Zakończenie obrad.

       
Przewodniczący Rady Gminy Budry
Jan Mełech