Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XIV sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 19 grudnia 2019 r.

Pan(i)
……………………….


Nasz znak:Or.0002.11.2019                    Dnia: 5 grudzień 2019 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XIV Sesję Rady Gminy na dzień 19 grudnia 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2020-2023.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na 2020r.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia dopłat do taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarczaną z hydroforni komunalnej w Olszewie Węg. i zbiorowego odprowadzania ścieków do oczyszczalni komunalnych w miejscowościach Budry i Koźlak.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani na 2020 rok.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia zasad wypłaty i wysokości zryczałtowanych diet sołtysów.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia zasad wypłat i wysokości zryczałtowanych diet przysługujących Radnym.
11. Wystąpienia Sołtysów.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
14. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Budry
Jan Mełech