Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Porządek obrad XIII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 28 listopada 2019 r.

Pan(i)

................................

Nasz znak: Or.0002.10.2019        Dnia: 18 listopada 2019 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XIII Sesję Rady Gminy na dzień 28 listopada 2019 r. (czwartek) godz. 1000 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2019-2022.
 5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
 6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Budry z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
 7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przejęcia przez Gminę Budry zadania utrzymania zimowego części dróg powiatowych.
 8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy gruntów w trybie bezprzetargowym na okres kolejnych trzech lat.
 9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy na 2020 r.
 10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania Stypendium Wójta Gminy Budry za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.
 11. Zapoznanie się z informacją Urzędu Skarbowego w Giżycku o wynikach przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych oraz wójta.
 12. Wystąpienia Sołtysów.
 13. Wolne wnioski i informacje.
 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 15. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Budry
Jan Mełech