Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XII sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 17 października 2019 r.

Pan(i)

……………………………


Nasz znak:Or.0002.9.2019                                                                                 Dnia: 8 październik 2019 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy na dzień 17 października 2019 r. (czwartek) godz. 10:00 w sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Zapoznanie się z informacją o realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny
w tym o wynikach egzaminów.
5. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2019-2022.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielania pomocy finansowej Województwu Warmińsko – Mazurskiemu na dofinansowanie w 2019 roku zakupu sprzętu, wyposażenia medycznego dla Szpitala Psychiatrycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Uchwały nr XI/102/2019 z dnia10 września 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat w m Dowiaty.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Budry w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Budry.
13. Wystąpienia Sołtysów.
14. Wolne wnioski i informacje.
15. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
16. Zakończenie obrad.

                                                                                       Przewodniczący Rady Gminy Budry
                                                                                                          Jan Mełech