Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Porządek obrad Sesji Rady Gminy

Ogłoszono przez Julianna Karpińska

Porządek obrad XI sesji Rady Gminy Budry zwołanej na dzień 10 września 2019 r.

Pan(i)
……………………………


Nasz znak:Or.0002.8.2019                    Dnia: 2 wrzesień 2019 r.

Na podstawie § 21 Statutu Gminy Budry przyjętego Uchwałą Nr XXXIII/173/2017 Rady Gminy Budry z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Budry (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego z 2017 r., poz. 3341 z późn. zm.) zwołuję XI Sesję Rady Gminy na dzień 10 wrzesień 2019 r. (wtorek) godz. 10:00 w Sali konferencyjnej w Budrach z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Stwierdzenie wymaganego quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie prowadzonej gospodarki odpadami - Pan Wojciecha Ogłuszko –Prezes MZM-GO w Giżycku.
5. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2019 r.
6. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Budry na lata 2019-2022.
7. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r.
8. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat.
9. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w miejscowości Więcki.
10. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Budry oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
11. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Węgorzewskiemu.
12. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Budrach z siedzibą w Więckach.
13. Podjęcie Uchwały Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia petycji o budowę wodociągu do miejscowości Mniszki.
14. Wystąpienia Sołtysów.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
17. Zakończenie obrad.

                                                                                                                               Przewodniczący Rady Gminy Budry

                                                                                                                                                  Jan Mełech