Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Ogłoszenia o naborze

Ogłoszono przez Anna Kowalewska

Kierownik (Etatów: 1 )

Status: Postępowanie zakończone

Termin składania ofert:

Wydział: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach

Miejsce zatrudnienia: Budry

Nr ogłoszenia: 1

Identyfikator: 1/2019

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR  24 /2019

WÓJTA GMINY BUDRY

z dnia  2 lipca  2019 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.1) ) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z póż. zm.) oraz art. 122
 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm. ) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach.

 

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia.

 

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołania przez Wójta Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Budry

Józef Markiewicz

Załączniki: