Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Harmonogram działań

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Harmonogram działań

Samorządowe Przedszkole w Budrach będzie mieściło się na ulicy M. Konopnickiej 5 w Budrach.

Planowane jest rozpoczęcie działalności od  dnia 1 września 2019 roku.

Będzie zapewniało opiekę przedszkolną 15 dzieciom w wieku 3-5 lat zamieszkałym w gminie Budry, w godzinach od 6 do 16 .

Udział w projekcie jest bezpłatny.

W terminie 3 -17 czerwca 2019 r.  rozpocznie się rekrutacja  dzieci do przedszkola zgodnie z poniższymi zasadami:

I. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria podstawowe(ustawowe):

  • wielodzietność rodziny kandydata
  • niepełnosprawność kandydata
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
  • samotne wychowanie kandydata w rodzinie
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą

Kryteria, o których mowa w ust. 1 mają jednakową wartość - 1 pkt. i będą potwierdzane oświadczeniem i orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami odbędzie się II etap rekrutacji zgodnie z poniższymi kryteriami.

II. Kryteria określone dla II etapu rekrutacji (dodatkowe):

  1. Rodzice /rodzic samotnie wychowujący dziecko/ prawni opiekunowie są zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, prowadzą gospodarstwo rolne lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą, pobierają naukę w trybie dziennym:

a) oboje rodziców /rodzic samotnie wychowujący/ prawni opiekunowie – 5 pkt.

b) jeden rodzic / prawny opiekun  - 1 pkt.

  1.  Dochód na osobę w rodzinie dziecka, przy czym:

a) w przypadku dochodu o wysokości mniejszej lub równej 100% kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)
– 3 pkt,

b) w przypadku dochodu o wysokości przekraczającej 100%  o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.) – 0 pkt.

  1. Orzeczone dysfunkcje dziecka stwierdzone przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną – 1 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi  pkt 1-2 są oświadczenia rodziców i opinia poradni ppp w przypadku punktu 3.

 

Wzory dokumentów będą dostępne na stronach Urzędu i Szkoły od 3 czerwca.

 

Zapraszamy zainteresowanych rodziców na spotkanie informacyjne  w  dniu 5 czerwca 2019. o godzinie 15.00 w "małej szkole"