Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwiesczenie o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pawłowo i Pochwałki, gmina Budry

Znak sprawy: BO.6733.4.2020                                                          Budry, 23.11.2020 r.
 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

 

Wójta Gminy Budry

o wszczęciu postępowania w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Na podstawie art. 53 ust. 1. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.  Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r.  poz. 2096 z późn. zm.) Wójt Gminy Budry zawiadamia, że na wniosek Przedsiębiorstwa Inżynieryjnego San-System sp. z o.o. ul. Mazurska 30A, 19-400 Olecko działającego z upoważnienia i na rzecz Gminy Budry postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowości Pawłowo i Pochwałki, gmina Budry, na działkach nr: 31/2, 257, 30/1, 231, 313, 101, 237, 100, 292, 291, 101/1, 294, 293, 114, 126, 238, 116, 115/1, 115/2, 290, 102 w obrębie 0009 Pawłowo oraz 31/8, 31/7, 31/5, 31/4, 31/6, 44, 45, 27, 59, 57, 20/3, 2039 w obrębie 0012 Pochwałki.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami ww. sprawy w Urzędzie Gminy Budy, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pokój nr 5, w godzinach pracy urzędu (7.00-15.00).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie  pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

            Stosownie do art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczpospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczpospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczpospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

            Ponadto informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych.

Stosownie do art. 49 kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.

 

 

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Budry,  Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, ug@budry.pl

Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Urzędu Gminy Budry podane są na stronie BIP https://bipbudry.warmia.mazury.pl/

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Budry następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego, na podstawie art. 50 ust.1  ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Urząd Gminy Budry, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w Archiwum Zakładowym przez 25 lat, a następnie mogą być przekazane do Archiwum Państwowego celem dalszego przechowywania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
 10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a gdy ma to zastosowanie pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.