Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Sprzedaż nieruchomości

Ogłoszono przez Grzegorz Pietrusiewicz

Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Budry ogłasza Przetarg Ustny Nieograniczony (licytacja) – na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzozówko.

 • Oznaczenie wg ewidencji gruntów: Brzozówko, obręb 0001
 • nr geodezyjny działki 56
 • powierzchnia 0,7027 ha
 • nr księgi wieczystej OL2G/00009422/9.
 • Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, składająca się z działki gruntu nr 56 o klasyfikacji gruntów K – użytki kopalne, na którą brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren nieruchomości jest w kształcie zbliżonym do trapezu, położona jest w centrum miejscowości w niewielkim oddaleniu od drogi powiatowej Budry – Krzywińskie. Lokalizacja w otoczeniu gruntów rolnych i drogi gruntowej prowadzącej do zabudowań kolonijnych miejscowości Brzozówko. Wg ewidencji gruntów działka stanowi użytki kopalne, a w rzeczywistości jest to były użytek kopalny – wyrobisko po wydobytym żwirze, obecnie stanowi nieużytek.


Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 12.000,00 zł - (słownie złotych: dwanaście tysięcy 00/100),
Wadium wynosi: 2.000,00 zł – (słownie złotych: dwa tysiące 00/100),
Minimalne postąpienie wynosi: 200,00 zł – (słownie złotych: dwieście).

Warunki przetargu i sprzedaży:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu: 20 października 2020 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Budrach. (miejsce zostanie wskazane w dniu przetargu).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 16 października 2020 roku w kasie Urzędu Gminy w Budrach (kasa czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:00) lub wpłacone na konto Urzędu BS/Budry 83934800000260013020000010 w taki sposób, aby do dnia 16 października 2020 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 3. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem potwierdzonym notarialnie. W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnieść przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami. Osoby przystępujące do przetargu będą zobowiązane do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w zakresie związanym z przeprowadzeniem procedury sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w przetargu.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który nie został nabywcą nieruchomości będzie zwrócone w przeciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu.
 5. Uczestnikowi, który wygra przetarg, wadium wlicza się w poczet ceny nabycia nieruchomości.
 6. Wadium przepada w razie niezgłoszenia się nabywcy do zawarcia umowy notarialnej w terminie wyznaczonym przez sprzedającego. Kaszty notarialne, sądowe oraz inne związane ze sporządzeniem aktu notarialnego pokrywa nabywca.
 7. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia aktu notarialnego.
 8. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek od towarów i usług VAT.
 9. Termin zawarcia umowy notarialnej zostanie ustalony przez sprzedającego w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
 10. Cudzoziemcy chcący nabyć przedmiotową nieruchomość powinni spełniać warunki zawarte w ustawie z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
 11. Osoby przystępujące do przetargu powinny zapoznać się ze stanem nieruchomości. Nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia, że stan nieruchomości jest mu znany, oraz że co do tego nie wnosi obecnie, ani w przyszłości wnosić nie będzie żadnych roszczeń wobec sprzedającego.
 12. Ewentualne wznowienie punktów granicznych działki, nabywca dokona we własnym zakresie i na koszt własny.
 13. Szczegółowych informacji na temat kupna-sprzedaży można uzyskać w Urzędzie gminy w Budrach – osobiście lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu – tel. 87-427-80-03 wew. 40.
 14. Wójt Gminy Budry może bez podania przyczyn:
 • do chwili rozpoczęcia przetargu odstąpić od jego przeprowadzenia,
 • odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa,
 • unieważnić przetarg baz podania przyczyn.


Budry, dnia: 18.09.2020 roku.