Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry

WÓJT GMINY

BUDRY

Znak sprawy: Och.6220.6.2020                                                        Budry, 16.09.2020 r.

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie:

 

- art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zwaną dalej ustawą ooś zawiadamiam strony postępowania,

- art. 85 ust. 3 ustawy ooś zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 16.09.2020 r. Wójt Gminy Budry wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach znak Och.6220.6.2020 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry, orzekającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

            Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie,  opinią  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie oraz opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie można zapoznać w Urzędzie Gminy Budry  Al. Wojska Polskiego 27, w pokoju nr 5, w godzinach pracy urzędu.

WÓJT GMINY BUDRY
/-/
dr inż. Józef Markiewicz