Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie oraz o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy.

WÓJT GMINY

BUDRY

Budry, 15.09.2020 r.

Znak sprawy: Och.6220.3.2020

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) Wójt Gminy Budry zawiadamia o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej PV Grądy Węgorzewskie II o mocy do 15 MW realizowanej w granicach działki nr 40, obręb 0006 Grądy Węgorzewskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem, gm. Budry, pow. węgorzewski, woj. warmińsko-mazurskie.

Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia zostało wszczęte na wniosek MQ Energy sp. z o.o., ul. Nowokościelna 30, 43-100 Tychy, z dnia 03.03.2020 r.

Planowana inwestycja zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839).

Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Budry, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie, Dyrektor Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Węgorzewie.

Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy w terminie od 16 września 2020 r. do 16 października 2020 r. w Urzędzie Gminy w Budrach, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, pok. Nr 5, w godzinach od 7.00 do 15.00. Uwagi i wnioski można składać w ww. terminie pod adresem siedziby Urzędu Gminy w Budrach, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (na adres ug@budry.pl). Do złożonych w terminie uwag i wniosków Wójt Gminy Budry odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

WÓJT GMINY BUDRY
/-/
dr inż. Józef Markiewicz