Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Ogłoszenia, obwieszczenia

Ogłoszono przez Tadeusz Łyczewski

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry

WÓJT GMINY

BUDRY

Budry, 31.07.2020 r.

 

 

Och.6220.6.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie z art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), Wójt Gminy Budry zawiadamia o wszczęciu, na wniosek Global Photovoltaic Investment Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na działce nr 212/4 obręb Więcki, gmina Budry.

Ponadto informuję, że pismami z dnia 31.07.2020 r. Wójt Gminy Budry wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Węgorzewie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Giżycku Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z prośbą o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania oraz mogą zapoznać się z aktami wyżej wymienionej sprawy w Urzędzie Gminy Budry, Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry (informacja w pok. nr 5), w godzinach 8:00-15:00.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 41 Kodeksu postępowania administracyjnego, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu, w tym adresu elektronicznego, a w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Stosownie do art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania administracyjnego strona, która nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym parostwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

Ponadto, informuję o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie wyjaśnień na piśmie, a także o prawie działania przez pełnomocnika, będącego osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych. Dodatkowo informuję, że dalsze informacje o toczącym się postępowaniu przekazywane będą za pomocą obwieszczeń umieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Budry https://bipbudry.warmia.mazury.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Budry. Doręczenie niniejszego zawiadomienia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego upublicznienie.

 

 

WÓJT GMINY BUDRY
/-/
dr inż. Józef Markiewicz

 

 

 

 

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH W INNY SPOSÓB NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Budry,  Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, ug@budry.pl

Szczegółowe dane kontaktowe do przedstawicieli Urzędu Gminy Budry podane są na stronie BIP https://bipbudry.warmia.mazury.pl/

 1. Kontakt z inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Budry następuje za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zadań związanych z prowadzeniem postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust.1 pkt.1) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą tylko na podstawie przepisów prawa.
 4. Dane Pani/Pana mogą być udostępniane przez Urząd Gminy Budry, podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane w Archiwum Zakładowym przez 25 lat, a następnie mogą być przekazane do Archiwum Państwowego celem dalszego przechowywania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwość uczestnictwa w prowadzonym postępowaniu administracyjnym.
 10. Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych osobowych jest wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a gdy ma to zastosowanie pochodzą one ze źródeł publicznie dostępnych.
 11. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.